Pikku Myyt  (0-3 YRS)

Babies 0 -3 Years Classes

Our group is called Pikku Myyt, and we are the youngest ones of Suomi-koulu (0-3 year old babies and toddlers). The Pikku Myyt class purpose is to acquaint the child with the Finnish language through children’s books, songs and rhymes. Since half the class is occupied with free time it also gives the parents an opportunity to chat and get to know each other. Our group classes lasts an hour altogether.

A Typical Pikku Myyt Day
In the beginning we have circle time, which lasts about 30 minutes. It consists of:
-starting song and personal greetings
-numbers (counting how many of us is here)
-reading the book/books of the day
-songs, nursery rhymes and dancing

The rest of the time is free play. Child can choose from various activities: playing with toys, drawing, puzzles, play dough... The session ends with the ending song. At the moment circle time and activities are focused mainly for 1-2 year olds, but younger ones are also welcome to join us. At least one parent should accompany the child to the class.

Meidän ryhmämme nimi on Pikku Myyt. Olemme Suomi-koulun pienimmäisiä eli 0-3-vuotiaita vauvoja ja taaperoita.

Kokoontumiskertamme ovat tunnin pituisia. Alussa on n. 30 min. pituinen ryhmätuokio yhdessä, joka koostuu seuraavista osista:
    -alkulaulu ja kuulumiset
    -numerot (montako meitä on?)
    -kirjan/kirjojen lukeminen
    -loruja
    -lauluja
    -musiikkiliikuntaa

Tunnin loppuaika on vapaata leikkiä, jolloin lapsi voi leikkiä leluilla, piirtää, leikkiä muovailuvahalla jne. Tunnin lopuksi laulamme aina saman loppulaulun. Tällä hetkellä ryhmän toiminnot ovat suunnattu pääasiassa 1-2-vuotiaille, mutta toki nuoremmatkin ovat tervetulleita mukaan. Ainakin toisen vanhemman läsnäolo tunnilla on välttämätöntä. Ryhmän pääasiallinen tavoite on tutustuttaa lapsi suomen kieleen suomenkielisten lastenlaulujen, lorujen ja leikkien kautta. Koska tunnilla on myös paljon aikaa vapaalle oleskelulle/leikille, se tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden vanhempien ja lasten väliseen kommunikointiin, sekä myöskin vanhemmille mahdollisuuden tutustua toisiinsa.

Hattivatit (3-5 yrs)

3-5 Year Classes

The Hattivatit group is for children ages 3-5 who are working on basic Finnish language skills. We play games, sing, read books, and do craft projects together. Throughout the class the teacher speaks mainly in Finnish (supporting in English) to the children and children are encouraged to answer and speak to each other in Finnish. Children with stronger Finnish skills will often translate for their friends and try to teach them new words as well.

We focus on simple language skills and vocabulary groups. We hope that each child will learn in Finnish many of the basic skills they learn in an English language pre-school. For example to:

- Identify basic colors and shapes
- Recognize numbers 1-20
- Name the letters of the alphabet
- Name body parts
- List emotions
- Identify common objects in the classroom and around the house

Visitors (especially parents) are always welcome in the classroom. Please come to share a book, hobby, or profession, to sing, to play, or just to observe.

Hattivatit on 2-3 vuotiaitten lasten leikkiryhmä, jossa opetus perustuu leikkien ja laulujen toistoon sekä yhdessä tekemiseen ja toimimiseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, kaksi tuntia kerrallaan. Alkupiirissä lapset kertovat kuulumisia ja seuraavat satutuokiota. Tämän jälkeen jokainen vuorollaan saa ottaa lorupussista loruja ja lauluja, jotka yhdessä lauletaan ja leikitään. Seuraavaksi tehdään askartelu tai muu päivän teemaan sopiva projekti, keskustellaan ja kerrataan siihen liittyvää sanastoa. Käsipesun ja yhdessä siivouksen jälkeen ohjelma jatkuu välipalan merkeissä. Myös välipalan aikana kerrataan ateriointiin liittyviä käytösmalleja sekä sanastoa että muuten teemaan sopivaa seurustelua. Lopuksi on vapaata leikkiaikaa, pelejä tai ohjattua musiikkileikkiä ja tanssia lapsien toiveiden mukaan.

 

Hemulit (Beginner, 5-10 Ages)

5-10 Year Classes

Hemulit is a group of  children five years of age and older learning beginning Finnish. We practice basic beginning Finnish (introductions, numbers, days, months, pronouns, living, etc.) and learn about Finnish culture, history and geography. We play games and sing Finnish songs. Class is mainly conducted in English and the goal is to spark an interest in learning more about Finland and Finnish language for future studies as well.

 

Hemulit ovat 5+ vuotiaita suomen kielen alkeita opettelevia lapsia. Tässä ryhmässä harjoitellaan suomen kielen perusteita (esittely, numerot, viikonpäivät, kuukaudet, pronominit, asuminen, jne.) sekä opiskellaan Suomen kulttuuria, historiaa ja maantietoa. Pelaamme suomalaisia pelejä ja laulamme suomalaisia lauluja. Pääosin tunti johdetaan englanniksi ja tavoitteena on luoda pohja Suomen tuntemiselle ja herättää kiinnostus Suomen kielen ja kulttuurin opiskeluun myos myohempiä opintoja varten.

 

Nipsut (Advanced, 5-10)

5-10 Year Classes Advanced

The students in Nipsut are 3 to 8 years old. We learn Finnish and about Finland through songs, games and various reading and writing activities and craft projects. Our goal in Nipsut is to offer a friendly and warm atmosphere where students can become more comfortable and familiar with speaking and understanding Finnish. All students get opportunities to use Finnish during discussions, sharing, games, snack and many other activities that are part of a typical school day in the Nipsut class.

 

Nipsujen oppilaat ovat 5-10-vuotiaita. Me opimme suomen kieltä ja tietoa Suomesta laulujen, leikkien, erilaisten lukemis- ja kirjoitustehtävien ja askarteluprojektien kautta. Tavoitteemme Nipsuissa on tarjota ystävällinen ja lämmin yhteisö, jossa lapset voivat oppia puhumaan ja ymmärtämään enemmän Suomea. Kaikki Nipsut saavat tilaisuuden käyttää Suomen kieltä keskustelujen, pelien, leikkien, välipalan ja monien erilaisten toimintojen kautta. Aloitamme koulupäivän juttelemalla päivän teemasta, antaen jokaiselle mahdollisuuden kuunnella, puhua ja kysyä kysymyksiä. Luemme uusia sanoja ja tarinoita, jotka liittyvät päivän teemaan ja teemme kirjoitus- ja piirrustustehtävän, jossa uusia sanoja voi käyttää. Oppilaat voivat kertoa työstään opettajille ja muille oppilaille.