On This Day in 1917 – Tänä Päivänä 1917

Venalaisia sotilaita Helsingissa maaliskuu 1917

Going Back A Day In History

The following post takes us back to Finland in 1917, and looks back on key events during the month of March.

March 29

Finnish lawyer and a politician Pehr Evind Svinhufvud returns to Helsinki from Siberia by train. He is greeted as a national hero.

Svinhufvud return

Maaliskuun 29

Suomalainen lakimies ja poliitikko Pehr Evind Svinhufvud palaa Siperiasta Helsinkiin junalla. Hänet otetaan vastaan kansallissankarina.

March 26

The Grand Duchy of Finland was in a political crossfire these days of March. On the 20th the Russian Provisional Government  gave the "Declaration of the insurance and re- full implementation of the Constitution of Grand Duchy of Finland". This was the March Manifest that ended the second wave of Russification. Within the Duchy the fight intensified. On the 26th in Finland, a new senate was appointed lead by a socialdemocrat Oskari Tokoi. The biggest party in Finland, the Socialdemocrats was established in 1899 under the name Laborparty of Finland. It had two wings as well, and the left one of them formed the Communist Party of Finland in 1918. The second largest party in 1917 was the Finnish Party, or so-called OldFinns, who supported the tzar regime. In 1894 part of them had formed the YoungFinns party that was against russification. In 1908 part of the Finnish Party formed an Agrarian Union, that was the third largest party in 1917, representing the farmers and the independence of Finland.

The map of Grand Duchy of Finland in year 1900.

On this day - Finlandduchy

Coat of Arms of Finland. First used in 1580.

Coat_of_arms_of_Finland.svg

Maaliskuun 26

Suomen Suuriruhtinaskunta oli poliittisessa ristitulessa näinä maaliskuun päivinä. 20 päivä Venäjän väliaikainen hallitus antoi "Julistuskirjan Suomen Suuriruhtinaanmaan valtiosäännön vakuuttamisesta sekä jälleen saattamisesta täysin toteutetuksi". Tämä oli se Maaliskuun Manifesti, joka lopetti toisen sortokauden. Ruhtinaskunnan sisällä voimainkoitto tiivistyi. 26 päivä Suomi nimitti uuden senaatin virkaansa, johtajana sosiaalidemokraatti Oskari Tokoi. Suomen suurin Sosiaalidemokraattinen puolue oli perustettu 1899 nimellä Suomen Työväenpuolue. Silläkin oli kaksi siipeä ja vasen niistä perusti Suomen kommunistisen puolueen 1918. Toiseksi suurin puolue 1917 oli 1863 perustettu Suomalainen puolue eli Vanhasuomalaiset, jotka kannattivat tsaarin valtaa. Heistä irtautui omaksi puolueekseen 1894 Nuorsuomalaiset, jotka vastustivat venäläistämistä. Suomalaisesta puolueesta erkautui Maalaisliitto 1908, joka oli kolmanneksi suurin 1917, ja ajoi pienviljelijöiden asemaa ja Suomen itsenäisyyttä.

March 18

Pehr Evind Svinhufvud was a Finnish politician and a judge who was working against the Russification of Finland. In 1914 governor-general Franz Seyn imprisoned him and sent him to Siberia. When he was finishing his third winter there his wife Ellen came to visit him in Kolyvan. She was just packing to go back to Finland to take care of their two youngest children of six, when Svinhufvud learned of the new political developments. He marched to the police station and yelled: "Gentlemen, the one who sent me here has been imprisoned. I am going home now!" It took them a day to find an official permission and a train ticket to Helsinki. At the same time the bloodshed of military officers continued in Helsinki. Including the murder of Adrian Nepenin, the admiral who had sent Franz Seyn to St Petersburg and hosted the Finnish politicians on his ship the same day, including Ståhlberg, Castrén, Nevanlinna, Paasikivi, and Kallio. The final counts of the Helsinki massacre victims vary between 50 and 150. Russian military commanders in Helsinki Market Square on 17 of March celebrate by climbing on the Havis Amanda fountain.  

Kauppatori maalisk 17 1917

Maaliskuun 18

Pehr Evind Svinhufvud oli suomalainen poliitikko ja tuomari, joka vastusti Suomen venäläistämistä. Vuonna 1914 kenraalikuvernööri Franz Seyn vangitsi hänet ja passitti Siperiaan. Kun kolmas talvi siellä oli lopuillaan, hänen vaimonsa Ellen tuli  käymään Kolyvanissa. Ellen oli juuri pakkaamassa kotimatkaa varten hoitaakseen Suomessa heidän kahta nuorinta kuudesta lapsesta, kun Svinhufvud tuli tietämään poliittisista tapahtumista. Hän marssi poliisikamarille ja jyrähti: "Hyvät herrat, se joka minut tänne lähetti  on vangittu. Nyt minä lähden takaisin kotiin!" Päivän ajan etsittiin virallista lupaa ennenkuin se ja junalippu Helsinkiin järjestyi. Samaan aikaan Helsingissä upseerien verilöyly jatkui. Kuten Adrian Nepenin murha, admiraali joka lähetti kenraalikuvernööri Franz Seynin Pietariin ja samana päivänä isännöi suomalais-poliittikkoja laivallaan mukaanlukien Ståhlberg, Castrén, Nevanlinna, Paasikivi, ja Kallio. Helsingin verilöylyn lopulliset uhriluvut ovat 50 ja 150 välillä. Venäläisiä matruuseja oli Helsingin Kauppatorilla 17. maaliskuuta   juhlimassa ja he kipusivat Havis Amanda -suihkukaivon päälle.

March 16

Mihail Aleksandrovitš Romanov, brother of Tzar Nikolai II, is forced to decline the offer of Russian crown by the Constituent National Assembly of Russia. Nikolai and his family are imprisoned. Meanwhile in Helsinki the governor-general Franz Seyn gets an invitation to visit the flagship of Admiral Nepenin - he is imprisoned and taken to St. Petersburg. The unrest on Helsinki streets starts to include shootings of officers by their highest ranking military footmen. This is the start of the Helsinki massacre that lasts three days. Russian insurgents and Finnish working class troops are celebrating in Helsinki. 

 

 

Venalaisia sotilaita Helsingissa maaliskuu 1917

 Maaliskuun 16

Venäjän perustulakia säätävä kansalliskokous pakottaa Mihail Aleksandrovitš Romanovin, tsaari Nikolai II :n veljen, hylkäämään tarjouksen Venäjän kruunusta. Nikolai perheineen pidätetään. Samaan aikaan Helsingissä kenraalikuvernööri Franz Seyn saa kutsun vierailla admiraali Nepeninin lippulaivalla - hänet pidätetään ja viedään Pietariin. Helsingin kaduilla mellakoinnit yltyvät kun matruusit ampuvat upseereitaan. Tämä on Helsingin verilöylyn alkua, jota kestää kolme päivää. Venäjän kapinalliset ja Suomen työväen joukot juhlivat Helsingissä. 

March 15

Tzar Nikolai II was the son of Alexander III and the Grand Duke of Finland since 1894, the latest member of The House of Romanov that had been ruling over Russia since 1613. On March 15, 1917 he was forced to abdicate the throne by the insurgents. His last attempt was to pass the crown to his brother Mihail which he did on this day. Nikolai fell in love with a German princess Alexandra, one of the most famous lovestories in the history, and they had four daughters and a son Alexei. The actions of March 15, 1917 were to stop Alexei from inheriting the crown.

On This Day - Family Nicholas II of Russia, 1914

 Maaliskuun 15

Tsaari Nikolai II oli Aleksanteri III:n poika ja Suomen Suurlähettiläs vuodesta 1894 lähtien, viimeisin jäsen Romanovien perheestä, joka oli vallinnut Venäjää vuodesta 1613. Tänä maaliskuun 15 päivänä kapinalliset pakottivat hänet luopumaan kruunusta. Viimeisenä keinona hän yritti siirtää kruunun veljelleen, Mikhail:lle. Nikolai rakastui saksalaiseen prinsessa Alexandraan, yksi historian kuuluisimmista rakkaustarinoista, ja heillä oli neljä tytärtä ja poika Aleksei. Tämän maaliskuun 15 1917 tavoite oli estää Aleksei perimästä kruunua.

March 12

Lieutenant General Carl Gustaf Emil Mannerheim, 49 years old and served the Tzar over 30 years, is back in St. Petersburg after a family vacation in Finland. He is watching at the anxiety on the street thru the window at Hotel d'Europe. There is a knock at the door - it is a hotel caretaker, who tells that officers are being seized in the building. Gustaf dresses up in street clothes and the caretaker shows him to an emergency exit. At the same time in Astoria, another St. Petersburg hotel, officers are hunted like game... the revolving door is frozen with blood. The trip to friends involves security stops where Gustaf explains that he just arrived from Finland and that his papers are in the luggage at the railway station. While hiding in St. Petersburg he would have been caught many times, but Gustaf was masquerading, for example he would wear a bathrobe and continue talking on a phone when the house was inspected.

On this day - Mannerheim 1917

Maaliskuun 12

Kenraaliluutnantti Carl Gustaf Emil Mannerheim, 49 vuotias ja palvellut tsaaria yli 30 vuotta, on takaisin Pietarissa Suomessa vietetyn kotiloman jälkeen. Hän katselee Hotel d'Europen ikkunasta kadun levottomuutta. Ovelle koputetaan - se on vanha vahtimestari, joka kertoo että upseereja pidätetään rakennuksessa. Gustaf pukee päälleen siviiliasun ja vahtimestari opastaa hänet varauloskäytävään. Samaan aikaan toisessa Pietarin hotellissa, nimeltä Astoria, upseereja metsästetään kuin riistaa... hotellin pyöröovi jähmettyy verestä. Matka ystävien luo sisältää tarkastuspisteitä, joissa Gustaf selittää juuri tulleensa Suomesta ja paperit ovat matkalaukussa aseman säilytyksessä. Pietarissa lymyillessä hän olisi jäänyt kiinni moneen otteeseen, mutta Gustaf käytti naamioitumiskeinoja, kuten esimerkiksi pukeutui kylpytakkiin ja jatkoi puhelinkeskusteluaan kun taloa tarkastettiin.

March 10

The General Strike begins in St. Petersburg (then Petrograd, the capitol of Russia). A culmination of strikes that started two days earlier, on March 8 "International Women's Day" when women went on strike in St. Petersburg, which marks the beginning of "February Revolution". Note that we here use the Gregorian calendar that is in use today, while Russia back then had the Julian calendar that dates 13 days earlier, so these events were called "February Revolution". The main reason for strikes was the shortage of food, the winter had been harsh for delivery and a bakery after another were closing their doors. The streets of St. Petersburg started to be a scenery of fights between the government and the working class.

On this day - Pietarin tyolaisjoukot

Maaliskuun 10

Pietarissa (silloinen Venäjän pääkaupunki) alkaa yleislakko. Tämä lakkojen yhteymä alkoi jo kaksi päivää aiemmin, maaliskuun 8 päivä Kansainvälisenä Naistenpäivänä kun Pietarin naiset menivät lakkoon, mikä aloitti "Helmikuun Vallankumouksen".  Huomaa että me käytämme tässä gregoriaanista kalenteria, joka on käytössä näinä päivinä, kun silloinen Venäjä käytti juliaanista kalenteria, joka on 13 päivää jäljessä, ja siksi näitä tapahtumia kutsutaan nimellä "Helmikuun Vallankumous". Pääsyy lakkoiluun oli ruuan puute, talvi oli ollut vaikea liikenteelle ja leipomo toisensa jälkeen sulki ovensa. Pietarin kadut tulivat hallitusvallan ja työläisten taistelu tantereeksi.

 

Share:

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *